Võõras sõber

Alates jaanuarist 2019 on iga ettevõtja (olenemata ettevõtte suurusest) kohustustatud täiendama töökeskkonnaalast riskianalüüsi psühhosotsiaalsete riskide analüüsiga ning kui need ohud on kaardistatud siis koostama tegevuskava psühhosotsiaalsete ohtude ennetamiseks ja vähendamiseks. On oluline endale teadvustada, et meie vaimne tervis vajab samamoodi kaitset nagu füüsiline tervis. Nii nagu kiiver ja kindad kaitsevad töötajat füüsiliste vigastuste eest, nii tuleb ettevõttel leida vahendid ka vaimse tervise kaitseks. Põhilisteks psühhosotsiaalsete ohtude ennetamise ja vähendamise vahenditeks on järgmised tegevused:

  • Töö ümberkorraldamine selliselt, et vähendada füüsilist ja psühholoogilist pingutust ja survet töötajale tööülesannete täitmisel
  • Töötajate konfidentsiaalne nõustamine
  • Konflikti lahendamise protseduuri väljatöötamine
  • Ületundide vähendamine ja ebaregulaarse töögraafiku korrastamine

Läbiviidud uuringud tõestavad, et enamasti ilmnevad tööga seotud psühhosotsiaalsed ohud olukordades kus tööülesannete keerukus ning iseloom ja töötaja oskused ning strateegiad nendega toimetulekuks ebaõnnestuvad. Põhjuseid selleks võib olla mitmeid, nagu kiire töötempo, halvasti korraldatud kommunikatsioon, üle- või alakvalifitseeritud töötajad, pinged ja vägivald töökeskkonnas või kodus, vale karjääri valik või töö ja eraelu tasakaalu puudumine.

“Võõras sõber” on uutmoodi nõustamisformaat, mis näeb ette kuni kolmetunnise konfidentsiaalse nõustamissessiooni töötajale tööandja kulul vastavalt vajadusele. Oleme väljatöötanud süsteemi, mis võimaldab töötajal jääda anonüümseks (ehk tööandjani ei jõua info, kes tema töötajatest teenust kasutas) kuid tööandjal tasuda siiski ainult reaalselt toimunud sessioonide eest.

Nõustamine pakub töötajale tuge keeruliste olukordadega toimetulekuks, erapooletut tagasisidet ning konfidentsiaalset ja usalduslikku õhkkonda eneseanalüüsiks.

Tööandja tasub esmalt ainult kaarditasu (QR koodiga kliendikaart, hind 5 EUR / tk, lisandub käibemaks 20%) ning nõustamise eest tasumine toimub vastavalt teenuse reaalsele kasutamisele töötajate poolt (hind 45 EUR / 1 nõustamissessioon, lisandub käibemaks 20%). Ostetud kaartide arvuga saab tööandja ise reguleerida, millises üldmahus ta nõustamist oma töötajatele mingis ajaperioodis võimaldab.

Lisaks pakume organisatsioonipsühholoogia alast nõustamist ka tööandjale või tema esindajale, et selgitada kuidas ennetada ja vähendada psühhosotsiaalseid riske töökeskkonnas, kuidas motiveerida töötajaid, kuidas vähendada absentismi (töölt puudumist) ja presentismi (füüsiliselt kohal olles töö mittetegemist) ning aidata suurendada ettevõtte positiivset kuvandit ja töö tulemuslikkust.

Kui soovid tulla nõustamisele eraisikuna siis broneeri aeg siin:  https://agprojekt.simplybook.it/v2/#book